MagunkrólKapcsolat
href="mailto:moc!pont!liamg!kukac!inenikosc">moc!pont!liamg!kukac!inenikosc+36 (20) 527 3798
Ajándék csomagok
Drazsék
Bonbonok
Desszertek

Adat kezelési tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen honlapot Ducsai Jánosné e.v. üzemelteti. A Ducsai Jánosné e.v. tulajdonában álló www.tokajiedessegbolt.hu weboldalon megadott személyes adatok teljeskörű, biztonságos kezeléséért Ducsai Jánosné e.v (Továbbiakban: Adatkezelő) felelős, mint egyedüli adatkezelő. 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így Adatkezelő jogosult felhasználó/vásárló által rendelkezésre bocsátott vagy egyéb, a böngészési, vásárlási folyamat során keletkező adatokat a törvény keretei között kezelni. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a www.tokajiedessegbolt.hu webáruház látogatóinak és vásárlóinak (Továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait senkinek nem továbbítja, biztonságos kezelésüket vállalja, és garantálja. 

 

2. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

2/A: Adatkezelő

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő neve: Ducsai Jánosné e.v 

Adatkezelő bejegyzett székhelye: 3900 Szerencs Kossuth út 19/e

Adatkezelő e-mail elérhetősége: csokineni@gmail.com

Adatkezelő telefonszáma: +36-205273798

Cégjegyzék száma: 6596173

Adatkezelési tisztviselő: Ducsai Jánosné

Adatkezelési tisztviselő közvetlen elérhetősége: +36-205273798

 

2/B:Adatfeldolgozók

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatfeldolgozók személye:
- Adatkezelő kereskedelmi és szállítmányozási munkatársa

 

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatfeldolgozó elérhetősége:adatvedelem@gls-hungary.com

 

-Webhosting  
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
WebDeb Engine Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 143. 3/9) e-mail: tarhely@webdeb.hu

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A www.tokajiedessegbolt.hu weboldalon történő vásárlási folyamat részét képezi, előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Regisztrációjával a Felhasználó jogosítja Adatkezelőt az általa önkéntesen megadott adatok tárolására és jóhiszemű felhasználására. Adatkezelő kijelenti, hogy a regisztrált Felhasználók személyes és vásárlási adatait harmadik fél számára nem adja ki, bizalmas információként kezeli, az adatok védelmének biztonságos tárolásáról és kezeléséről gondoskodik.

Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot.

Adatkezelő kizárólag a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, a vásárlónak és regisztrált Felhasználónak nem minősülő weboldal látogatókról nem gyűjt személyes adatokat.

 

4.ADATKEZELÉS HATÁLYA, ADATTÖRLÉS, INFORMÁCIÓADÁS

4/A: Adatkezelés és adattárolás hatálya

Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig és csak addig tárolja, amíg Felhasználó Adatkezelővel kapcsolatba hozható.

A regisztráció során Felhasználó nyilatkozik arról, hogy Adatkezelőt jogosítja adatai kezelésére és tárolására az adattörlési kérelem benyújtását követően az adatai megsemmisítéséig, amit Adatkezelő az alább vállalt határidőn belül a Felhasználó kérésére teljesít.  

 

4/B: Adattörlési nyilatkozat

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatai törlését kérvényező Felhasználó összes, az Adatkezelő birtokában lévő, tárolt személyes adatát 5 munkanapon belül megsemmisíti. 

Felhasználó személyes adatainak törlését kizárólag e-mailben kezdeményezheti az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

 

4/C: Információadási kötelezettség

Adatkezelő Felhasználó kérelmére részletes tájékoztatást ad az érintett részére Adatkezelő által kezelt, illetve Adatfeldolgozók által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról (regisztráció időpontjáról), az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adattárolás időtartamáról. A fenti információk lekérdezése kizárólag e-mailben történhet az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

Adatkezelő kijelenti, hogy információadási kötelezettségét a kérvényezéstől számított 5. munkanapig teljesíti.

 

4/D: Elérhetőség

Felhasználó adatainak törlését és információadást az csokineni@gmail.com e-mail címen kérvényezheti.

 

5. ADATKEZELÉS RÉSZLETEZÉSE

5/A: Adatkezelési tevékenység 

Adatkezelő Felhasználó adatait a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez használja fel: vásárlók beazonosítása, értesítése, számlázás, megrendelések házhozszállítása, kapcsolattartás, továbbá a kereskedelmi célú megkereséseket igénylő Felhasználók számára hírlevél küldés okán.

 

5/B: Adatkezelés célja

Adatkezelő Felhasználó adatait az online rendelésekhez kapcsolódó adminisztrációhoz, a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez (számlakibocsátás) és a termékek házhozsszállításához, illetve hírlevelek küldésekor használja fel. 

 

5/C: Adatok forrása

Adatkezelő által gyűjtött minden személyes felhasználói adat Felhasználótól származik, Felhasználó önkéntesen osztja meg személyes adatait Adatkezelővel. Az adatok hitelességéért és pontosságáért Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

 

6.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

6/A Jóhiszemű, felelős adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felhasználói adatok kezelése minden esetben jogszerű legyen, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

 

6/B Felhasználó jogállása

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zárolásához/korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

6/C Jogorvoslat 

Az érintett Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy adatkezelése a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Abban az esetben, ha Adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.